Stadgar för Föräldraföreningen Anonymous

Ändringar fastställda vid årsmötet 2019-04-07

 

§1     Föreningens namn och målgrupp

Föreningens namn är Föräldraföreningen Anonymous (Organisationsnummer 802428-2017). Föreningen vänder sig till familjer som har barn med motorisk och intellektuell funktionsnedsättning utan fastställd orsak, eller en mycket sällsynt diagnos.*

 

§2     Syften

Föreningens syfte är att skapa ett nätverk omkring dessa familjers speciella situation. Föreningen skall dessutom finnas tillhands för nya familjer. Detta skall ge medlemmarna möjligheter till att utbyta erfarenheter, till att stödja varandra, till att sprida information och kunskap om anonymouskonceptet, samt till att hålla medlemmarna ajour med forskningsrön, behandlingsmetoder, pedagogik, m.m.

 

§3     Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas till familjer enligt §1. Dessutom kan var och en, såväl enskilda som familjer och organisationer, bli stödmedlemmar. Ett medlemskap upphör ej då diagnos erhålls, om familjen ej själv så önskar, se §4.

 

§4     Utträde ur föreningen

Den som skriftligen anhåller om utträde ur föreningen beviljas detta omgående, men redan inbetald årsavgift återbetalas ej vid utträde. Den som efter betalningspåminnelse ej betalar förfallen medlemsavgift utträder automatiskt ur föreningen.

 

§5    Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes vid årsmötet. Styrelsen äger rätt att besluta om befrielse från medlemsavgift.

 

§6    Löpande verksamhet

Föreningens löpande verksamhet sköts och planeras av styrelsen.

 

§7     Styrelsen

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder den löpande verksamheten inklusive genomförandet av den årliga föräldraträffen och får, inom de ramar som årsmötet har beslutat, fatta beslut och företräda föreningen.

Styrelsen består av ordförande och som minst 3 och som mest 6 ordinarie ledamöter. Ordförande och ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och vice ordförande.

 

§8    Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande. Vid lika röstetal ska ordförandes röst, eller i det fall ordföranden inte närvarar vice ordförandens röst, vara utslagsgivande.

 

§9    Protokoll

Vid styrelsemöten skall beslutsprotokoll föras. Protokollet skall justeras av en justeringsman/kvinna.

 

§10    Arbetsgrupp

Styrelsen har rätt att utse arbetsgrupper för beredning och beslut av ärenden. Arbetsgruppen är beslutsmässig då minst halva antalet utsedda är närvarande. Besluten delges styrelsen.

 

§11    Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig, med inskränkningar enligt särskild fullmakt, som upptar förfaringssätt och högsta belopp för uttag. Fullmakten formuleras i protokoll som förs vid det första styrelsemötet omedelbart efter årsmötet.

 

§12    Räkenskaper

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall senast den förste april efter räkenskapsårets utgång vara avslutade och tillställas revisorernas granskning.

 

§13    Revision

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor. Revisor, samt en revisorssuppleant, väljs av årsmötet för en tid av ett år.

 

§14    Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år före november månads utgång på tid och plats som årsmötet eller styrelsen, på uppdrag av årsmötet, bestämmer. Kallelse till årsmötet tillsammans med aktuell medlemsförteckning skall utgå senast två månader före datum för årsmötet.

 

§15    Årsmötets agenda, obligatoriska punkter

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Frågan om mötet behörigen utlysts

Val av två justeringsmän/kvinnor

Fastställande av dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande i styrelsen

Val av styrelsemedlemmar

Val av en revisor samt en revisorssuppleant

Val av valberedning på två personer

Fastställande av årsavgift

Övriga frågor

Mötets avslutande

 

Om någon önskar ta upp övrig fråga/frågor vid årsmötet, skall denna anmäla frågan/frågorna till ordföranden senast fjorton dagar före årsmötet.

 

§16     Rösträtt

Varje närvarande medlemsfamilj förfogar över en röst vid årsmötet och vid omröstning upprättas en röstlängd enligt denna ordning. Rösträtt kan även utövas genom skriftlig fullmakt. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Stödmedlemmar har ingen rösträtt.

 

§17     Extra årsmöte

Extra årsmöte för behandling av viss fråga skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast en månad före mötesdagen. Om föreskrivet antal medlemmar krävt extra årsmöte skall sådant utlysas inom en månad efter kravets framställande till styrelsen.

 

§18     Stadgeändring

Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet. Ändringsförslag skall tillställas styrelsen senast en månad före årsmötet.

 

§19     Föreningens upplösning

Föreningen upplöses först efter det att två årsmöten i rad beslutat om detta. Till det sista årsmötet skall dessutom förslag framställas om hur föreningens kassa skall disponeras. Detta årsmöte har sedan att fatta beslut om hur kassan skall disponeras för att föreningen skall anses upplöst.

 

* Med sällsynt diagnos menas, enligt Riksförbundet Sällsynta diagnoser, ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per en miljon invånare. Medlemskap beviljas om diagnosen inte är direkt knuten till en medlemsförening i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, eller om diagnosen var okänd vid inträde i föreningen